Successiebelasting voor ‘onsterfelijke’ vzw’s

20230228 blog 9 patrimoniumtaks
Canva

Vzw’s moeten tegen het einde van maart hun patrimoniumtaks betalen. Dat is een jaarlijkse vermogensbelasting van 0,17% die de overheid heeft uitgevonden omdat de fiscus anders inkomens misloopt. Want hoewel vzw’s geen winstoogmerk hebben kunnen ze vanwege hun onsterfelijk karakter wel grote rijkdom vergaren.

Er zijn vzw’s in alle kleuren en maten. Ze hebben gemeen dat ze geen winst mogen uitkeren aan hun leden maar dat wil niet zeggen dat ze zelf niet vermogend kunnen zijn. Hun vermogen kan bovendien eeuwig toenemen. Anders dan natuurlijke personen overlijden ze niet maar evolueren ze naarmate bestuurders en leden komen en gaan. Met het vervelende gevolg dat de fiscus geen successiebelasting kan heffen. Daarom heeft de overheid de patrimoniumtaks uitgevonden; een jaarlijkse vermogensbelasting van 0,17% op de bezittingen van de vzw.

Wat is het vermogen van een vzw?

De grondslag voor de patrimoniumtaks is het vermogen van de vzw op 1 januari van het aanslagjaar. Dit vermogen bestaat uit alle activa (geld, goederen, rechten ...) verminderd met alle passiva (schulden, verplichtingen ...). Werkingsgelden op zichtrekeningen of in de kassa worden niet meegeteld omdat ze dienen om de werking van de vzw te financieren. Ook de nog niet betaalde termijnen van een hypothecaire lening (op voorwaarde dat de hypotheek gevestigd is op goederen van de vzw en voor minstens 50% van de hoofdsom de lening waarborgt) en bedragen verbonden aan bijzondere legatarissen (als de vzw algemene legataris van een erfenis is) kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van taksen.

Sommige vzw’s zijn vrijgesteld

Niet alle vzw's zijn onderworpen aan de patrimoniumtaks. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Vzw's die erkend zijn als instelling van openbaar nut of als culturele instelling
  • Vzw's die uitsluitend een wetenschappelijk, artistiek, pedagogisch of liefdadigheidsdoel nastreven
  • Vzw's die erkend zijn als sportfederatie of sportclub
  • Vzw's die erkend zijn als milieuvereniging
  • Vzw's die erkend zijn als ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie
  • Vzw's die erkend zijn als jeugdvereniging
  • Vzw's die erkend zijn als sociaal-culturele vereniging

Deze vzw's moeten wel een attest van erkenning of vrijstelling kunnen voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid.

Hoeveel bedraagt de patrimoniumtaks?

De patrimoniumtaks moet uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar betaald worden. De taks bedraagt 0,17% voor een vermogen groter of gelijk aan 25.000 euro.

Als het vermogen van de vzw groter is dan 25.000 euro maar de taks niet meer dan 500 euro bedraagt, dan kan de vzw een aangifte indienen voor de komende drie jaar. De vzw betaalt dan slechts één keer per drie jaar. Als het vermogen van de vzw in die periode stijgt of daalt, heeft dat geen invloed op het bedrag van de taks dat al betaald werd. In dat geval moet de taks betaald worden tegen 30 juni van het eerste aanslagjaar.

Boete

Als een vzw ten onrechte geen patrimoniumtaks betaalt, kan ze een boete krijgen die oploopt tot 200% van de verschuldigde taks als er sprake is van bedrieglijk opzet of een poging tot fraude.

Heb je hierover vragen?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?