Algemene voorwaarden

I. – TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de beroepsbeoefenaar en zijn aangestelden, met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

De beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen in overeenstemming met de wijzigingen in zijn handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de cliënt.

II. – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

 • hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend,
 • hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar vrijwillig aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

De cliënt die kennis heeft genomen van de opdrachtbrief en de onderhavige algemene voorwaarden wordt geacht de toepassing ervan te aanvaarden in de contractuele relatie met de beroepsbeoefenaar indien hij de beroepsbeoefenaar belast met een opdracht en de beroepsbeoefenaar deze vrijwillig uitvoert.

In dat geval verbindt de cliënt zich ertoe binnen een redelijke termijn na het geven van de opdracht een ondertekend exemplaar van de opdrachtbrief te bezorgen aan de beroepsbeoefenaar, zonder dat het niet naleven van deze formaliteit afbreuk doet aan de bindende kracht van de bepalingen van de opdrachtbrief en de onderhavige algemene voorwaarden.

Het staat de beroepsbeoefenaar vrij om de uitvoering van de opdracht voor de cliënt op te schorten zolang hij geen ondertekend exemplaar van de opdrachtbrief heeft ontvangen.

III. – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Recurrente opdrachten

3.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst schriftelijk opzeggen, zonder schadevergoeding en opzeggingstermijn.

Bij het opzeggen van de overeenkomst zullen alle op dat ogenblik nog openstaande en niet gefactureerde prestaties aangerekend worden, samen met een forfaitaire vergoeding van 250 euro als tegemoetkoming in de administratiekosten voor de afsluiting en het overmaken van het dossier.

Indien de opzegging wordt gegeven met inachtneming van een opzeggingstermijn, kan de wederpartij schriftelijk een tegenopzeg geven, waardoor de overeenkomst een einde zal nemen op het ogenblik van de ontvangst van de tegenopzeg. Desondanks zal de beroepsbeoefenaar, in de mate dat de beëindiging niet te wijten is aan een tekortkoming van de cliënt en in de mate dat dit in het belang van de cliënt is, de opdracht verder uitvoeren totdat de cliënt in de vervanging van de beroepsbeoefenaar heeft voorzien, doch zonder dat die periode langer kan zijn dan één maand na de ontvangst van de opzegbrief, zelfs indien de cliënt binnen die periode van één maand geen andere accountant heeft aangeduid.

Tijdens voormelde periode, alsook gedurende een eventuele opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Prestaties die de beroepsbeoefenaar na de opzegging en/of beëindiging levert overeenkomstig de voorschriften van de opdrachtbrief en/of deze algemene voorwaarden, zullen aangerekend worden aan de tarieven van toepassing tijdens de overeenkomst.

3.2 Niet-recurrente opdrachten

3.2.1. Bepaling

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om de niet- recurrente opdracht vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

 • de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden,
 • alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 %1 van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de niet-recurrente opdracht.

De beëindiging van een niet-recurrente opdracht door de cliënt heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst voor het overige, m.i.v. de andere niet-recurrente opdrachten en recurrente opdrachten, wordt beëindigd.

3.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt binnen een redelijke termijn ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

IV. – ONMIDDELIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

4.1. In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen aan de hand van een schriftelijke kennisgeving, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen,
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
 • tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.2.) en/of in de opdrachtbrief die niet werd(en) rechtgezet binnen de acht kalenderdagen na daartoe te zijn aangemaand,
 • in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

In deze kennisgeving vermeldt de beroepsbeoefenaar de reden(en) voor de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst in het nadeel van de cliënt.

Wanneer de beroepsbeoefenaar de overeenkomst beëindigt om één van de redenen vermeld in dit artikel, is de beroepsbeoefenaar niet gehouden de opdracht verder uit te voeren totdat in zijn vervanging is voorzien. Wel wijst hij de cliënt op de handelingen die onder de opdracht van de beroepsbeoefenaar vielen en die in voorkomend geval dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt.

4.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

4.3. De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren.

V. – OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet, van niet-correcte en/of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan en zonder dat dit een tekortkoming kan uitmaken in hoofde van de beroepsbeoefenaar.

De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte en wijst hem op de handelingen die onder de opgeschorte of uitgestelde opdracht van de beroepsbeoefenaar vallen en die in voorkomend geval dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

VI. – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is - behoudens andersluidend beding - niet gericht op het ontdekken van eventuele fraude in hoofde van de cliënt of met hem gelieerde entiteiten.

Behoudens andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. Enkel de cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde informatie.

De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Overeenkomstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de beroepsbeoefenaar zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

6.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

 • de facturen van de beroepsbeoefenaar voor geleverde prestaties tijdig te voldoen;
 • de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
 • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
 • elk gegeven (incl. de identificatiegegevens van de cliënt), elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht onverwijld ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar;
 • indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
 • na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6.3. Verbod op afwerving

De cliënt en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 000,00 EUR (Dit cijfer mag aangepast worden in onderling akkoord met de cliënt).

VII. – ERELONEN

7.1. Bepaling van de kosten en erelonen

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord voert de beroepsbeoefenaar de opdracht in regie uit. De kosten en erelonen worden vastgesteld volgens uurtarieven, die worden gehanteerd in het kantoor en waarvan op eerste verzoek een overzicht kan worden verkregen. Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Naast de algemene kantoorkosten, worden enkel de werkelijke administratieve kosten in rekening gebracht en worden de specifieke of uitzonderlijke administratieve kosten afzonderlijk aangerekend. De erelonen van deskundigen alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de verplaatsingskosten, worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.

7.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van de beroepsbeoefenaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

 • een intrest van rechtswege en zonder in gebrekestelling van 1 % per begonnen maand;
 • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde hoofdsom met een minimum van 125,00 EUR per factuur (dit bedrag mag aangepast worden in onderling akkoord met de cliënt).

Zo de beroepsbeoefenaar tot (gerechtelijke) invordering moet overgaan, wordt voorbehoud gemaakt om de kosten hiervan op de cliënt te verhalen, met inbegrip van een eventuele rechtsplegingsvergoeding.

Bij gebrek aan tijdige betaling door de cliënt worden alle andere eventuele niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.

7.3. Voorschotten

De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten factureren. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar, bij gebreke waarvan de cliënt onweerlegbaar wordt geacht akkoord te gaan met de geleverde diensten en de factuur te aanvaarden.

VIII. – AANSPRAKELIJKHEID

De beroepsbeoefenaar kan enkel aansprakelijk gesteld worden in verband met de uitvoering van opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.

Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de beroepsbeoefenaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat de beroepsbeoefenaar eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de beroepsbeoefenaar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar en zijn aangestelden beperkt tot het dubbel van het voor de uitvoering van de opdracht aan de cliënt gefactureerde ereloon, met een maximum van 20.000 euro. Indien het een recurrente opdracht betreft, is de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar en zijn aangestelden beperkt tot het dubbel van de erelonen die voor deze opdracht aan de cliënt werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar, evenzeer met een maximum van 20.000 euro.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een opzettelijke fout.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, kan de beroepsbeoefenaar niet worden aangesproken voor (a) schade die voortvloeit uit een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of (c) onrechtstreekse schade.

De beroepsbeoefenaar levert redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer op informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van eigen informatica. De beroepsbeoefenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten.

IX.- VERTROUWELIJKHEID

Alle mogelijke informatie omtrent de beroepsbeoefenaar en zijn dienstverlening die in het kader van de contractuele relatie tussen de partijen wordt uitgewisseld, is vertrouwelijk en dient als dusdanig behandeld te worden, zowel door partijen als door de personen waarvoor zij instaan.

X.-VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De beroepsbeoefenaar verwerkt persoonsgegevens in het kader van een optimale dienstverlening ter uitvoering van de overeenkomst met de cliënt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden, tenzij noodzakelijk voor een goede dienstverlening. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft de betrokkene recht op inzage, op verbetering, op wissing of op beperking van de verwerking van de bewaarde informatie. De betrokkene heeft tevens het recht om zijn gegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. De volledige privacyverklaring van de beroepsbeoefenaar is raadpleegbaar en te downloaden op (www.buro-lauwers.be/nl/privacy-verklaring). Bij vragen, bemerkingen, of voor de uitoefening van enig recht in verband met de gegevensbescherming, kan de beroepsbeoefenaar gecontacteerd worden via office@buro-lauwers.be.

XI.- TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd, onverminderd het recht van de beroepsbeoefenaar om een geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van de plaats alwaar de verbintenis dient nagekomen te worden.

Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.

Op de hoogte blijven?