Modernisering van de btw-ketting vanaf januari 2024

Btw ketting
Canva

Op 23 maart 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die de btw-ketting en de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen wil moderniseren. De nieuwe procedures treden vanaf 1 januari 2024 in werking.

De btw-ketting is het geheel van regels en procedures die de indiening, de betaling, de controle en de terugbetaling van de btw regelen. De nieuwe wet wil deze keten efficiënter en eenvoudiger maken, zowel voor de belastingplichtigen als voor de administratie.

Meer tijd voor kwartaalaangevers

Een van de belangrijkste wijzigingen is de verlenging van de indieningstermijn voor kwartaalaangevers. Zij zullen voortaan hun btw-aangifte ten laatste op de 25ste van de maand na het verstrijken van het kwartaal moeten indienen, in plaats van op de 20ste. Meer tijd dus om de aangifte correct in te vullen, al zal de administratie in ruil wel de administratieve toleranties voor indiening terugschroeven.

Gewijzigde teruggaafprocedure

In tegenstelling tot de huidige procedure zal de teruggaaf van btw-tegoeden via de btw-aangifte enkel betrekking hebben op de lopende aangifteperiode. Opgebouwde tegoeden uit eerdere aangifteperiodes moeten via een aparte procedure opgevraagd worden. Om in aanmerking te komen, moet je de periodieke btw-aangiftes van de voorbije 6 maanden tijdig ingediend hebben en moet het btw-tegoed minstens 50 euro bedragen.

Maandaangevers kunnen hun btw-tegoed voortaan standaard maandelijks terugvragen. Er is daarvoor geen speciale vergunning meer vereist. Ze ontvangen de terugbetaling binnen de twee maanden na de aangiftetermijn.

Voor de kwartaalaangevers blijven de huidige termijnen voor teruggave van kracht: tussen de 2 en de 3 maanden na de aangiftetermijn, afhankelijk van de noodzaak van een controle van het btw-tegoed.

Afschaffing van de rekening-courant btw en de bijzondere rekening

Nog een belangrijke nieuwigheid is de afschaffing van de rekening-courant. Die wordt vandaag gebruikt voor het beheer van de betalingen, teruggaven, schulden en tegoeden. De rekening-courant wordt vervangen door de provisierekening btw.

Via de nieuwe FIRST-tool moet het eenvoudiger worden om btw-schulden te betalen, btw-kredieten toe te wijzen aan specifieke schulden en de volledige of gedeeltelijke teruggaaf van btw-kredieten aan te vragen.

Vervangende aangifte

Ook nieuw is de invoering van een voorstel van vervangende aangifte bij laattijdige indiening. Als de belastingplichtige zijn btw-aangifte niet of te laat indient, krijgt hij na 3 maanden een aangetekend voorstel van vervangende aangifte in de bus, gebaseerd op het hoogst verschuldigde btw-bedrag uit de voorgaande 12 maanden, met 2.100 euro als minimum. De belastingplichtige krijgt 1 maand de tijd om de aangifte te corrigeren en alsnog zijn ontbrekende aangifte in te dienen. Zo niet, zal hij zijn aangifte enkel nog kunnen corrigeren via een administratief beroep of een verzoekschrift bij de rechtbank.

Vraag om inlichtingen

Binnen welke termijn je antwoord moest geven op vragen van de btw-administratie was tot nog toe niet wettelijk bepaald. Voortaan moet dat schriftelijk en binnen de maand, al zal die termijn om gegronde redenen kunnen verlengd worden ... en soms ook ingekort worden tot 10 dagen.

Betaling via domiciliëring

Vanaf 1 januari 2024 wordt het tenslotte ook mogelijk om btw-schulden via domiciliëring te betalen. Dit moet het voor de belastingplichtige gemakkelijker maken.

Wil je er meer over weten?

Contacteer ons

Op de hoogte blijven?