Weetjes januari 2019

 • 1. Vergoeding voor verblijfskosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België bedragen vanaf 1/10/2018 17,06€ per dag met een maximum van 272,96€ per maand. Er kan een aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding toegekend worden voor verblijfskosten van 128,01€ per nacht.
 • Bij vaste plaats van tewerkstelling kan er geen vergoeding toegekend worden.
 • 2. Vrijgestelde voorzieningen voor risico’s en kosten worden beperkt:
 • Deze is enkel nog mogelijk voor :
 1. contractuele verplichtingen
 2. wettelijke of reglementaire verplichtingen
 3. milieuverplichtingen
Uitgesloten voor verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de boekhoudwetgeving, zoals de voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken.

3. Minimumbezoldiging bedrijfsleider om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief op de eerste schijf van 100.000 € wordt opgetrokken van 36.000€ naar 45.000€.
 1. Aan minimum 1 bedrijfsleider een bezoldiging toekennen van 45.000€
 2. Of tenminste gelijk aan het belastbaar inkomen van de vennootschap.
 3. Niet van toepassing op kleine vennootschappen gedurende de eerste 4 belastbare tijdperken vanaf hun oprichting;
 4. Op het tekort wordt een sanctie voorzien van 5,1%
4. 6.130 € onbelast bijverdienen: www.bijklussen.be
 1. Verenigingswerk
 2. Occasionele diensten tussen burgers (bijlessen, sportlessen, kleine onderhoudswerken…)
 3. Deeleconomie: verhuren van roerende en onroerende goederen
5. Toekenning van winstpremies aan het personeel
 1. Identieke premies: voor alle werknemers hetzelfde bedrag of % van het loon
 2. Gecategoriseerde premies= winstpremie volgens objectieve criteria voor onderscheiden categorieën weknemers
Bij kost van 1.000 € voor de werkgever, houdt de werknemer 623,90 € netto over.

Op de hoogte blijven?