Verkoop personenwagen en BTW

Vanaf 1/1/2013 bestaat de mogelijkheid om bij de verkoop van een personenwagen de helft te factureren zonder btw en de andere helft te facturen aan 21% BTW.

Om deze bijzondere maatstaf te mogen toepassen dienen volgende voorwaarden vervult te zijn:

1. het autovoertuig is onderworpen aan de aftrekbeperking van art 45 § 2
Art 45 § 2. Ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van autovoertuigen bestemd voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg, en ten aanzien van goederen en diensten met betrekking tot die voertuigen, mag de aftrek in geen geval hoger zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting.
Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de volgende autovoertuigen :
a) de voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3 500 kg;
b) de voertuigen voor personenvervoer met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet inbegrepen;
c) de voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van zieken, gewonden en gevangenen en voor lijkenvervoer;
d) de voertuigen die, omwille van hun technische kenmerken, niet kunnen worden ingeschreven in het repertorium van de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen;
e) de voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor het kamperen;
f) de voertuigen bedoeld in artikel 4, § 2, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
g) de bromfietsen en de motorfietsen;
h) de voertuigen bestemd om te worden verkocht door een belastingplichtige die een economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop van autovoertuigen;
i) de voertuigen bestemd om te worden verhuurd door een belastingplichtige die een economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van autovoertuigen aan om het even wie;
j) de voertuigen bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor bezoldigd personenvervoer;
k) de nieuwe voertuigen in de zin van artikel 8bis, § 2, 2°, eerste gedachtestreep, andere dan deze bedoeld onder h), i) en j), die het voorwerp uitmaken van een op grond van artikel 39bis vrijgestelde levering. In dit geval wordt de aftrek slechts uitgeoefend binnen de grenzen of ten belope van het bedrag van de belasting dat op deze levering opeisbaar zou zijn indien ze niet vrijgesteld zou zijn op grond van voornoemd artikel 39bis.

2. er werd een recht van aftrek uitgeoefend bij de aankoop (het moet dus gaan om een wagen waarop btw verschuldigd was bij de aankoop, komen dus niet in aanmerking auto’s aangekocht onder de margeregeling of wagens aangekocht van particulieren)

3. er mag geen btw meer gerekend worden op het voordeel in natura


Vermelding op verkoopfactuur:
“Bijzondere maatstaf, toepassing beslissing nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011”

Vakken btw-aangifte:
  • -Vak 00 : ½ van de maatstaf (0% BTW)
  • -Vak 03 : ½ van de maatstaf (21% BTW)

Men kan echter ook nog altijd factureren met 21% BTW

Voor bijkomende inlichtingen:
info@buro-lauwers.be
Tel: 055.20.77.52 – 056.22.40.86

Op de hoogte blijven?