Verhoging liquidatiebonus van 10% naar 25% vanaf 1 oktober 2014

Om te vermijden dat tal van vennootschappen overgaan tot liquidatie van hun vennootschap heeft de programmawet van 28 juni 2013 een tijdelijke maatregel ingevoerd die toelaat om belaste reserves te incorporeren in kapitaal aan een tarief van slechts 10% roerende voorheffing.

Voor wie interessant?
  • -Voor vennootschappen die binnen relatief korte termijn wensen te stoppen met hun activiteiten
  • -Voor vennootschappen met overtollige liquiditeiten

Wanneer de vennootschap haar reserves wenst te incorporeren in kapitaal, wat een notariële akte vereist, zal de 10% roerende voorheffing onmiddellijk verschuldigd zijn. De geïncorporeerde reserves kunnen ten vroegste in het 5de jaar (voor kleine vennootschappen) en ten vroegste in het 9de jaar (voor grote vennootschappen) belastingvrij uitgekeerd worden, hetgeen opnieuw een notariële akte impliceert.
Wanneer overgegaan wordt tot vervroegde kapitaalsverlaging zal een bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zijn.

Welke reserves komen in aanmerking:
  • -Belaste reserves zoals deze ten laatste op 31/03/2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 01.10.2014.
  • Concreet houdt dit in dat de meeste vennootschappen die afsluiten per kalenderjaar voor 31/12/2013 hun belaste reserves van het boekjaar 31/12/2011 dienen om te zetten in kapitaal.

Antimisbruikbepaling: opletten met dividenduitkeringen in de laatste 5 jaar!
In het jaar van de incorporatie dient door de vennootschap een even groot percentage van haar winst uitgekeerd te worden als het gemiddelde van de voorbije 5 jaar, zo niet dan is dit verschil onderhevig aan een extra aanslag van 15% in de vennootschapsbelasting dewelke niet aftrekbaar is.Voor bijkomende inlichtingen:
info@buro-lauwers.be
Tel: 055.20.77.52 – 056.22.40.86

Op de hoogte blijven?