Marktrente voor creditintresten op rekening-courant stijgt naar 8,02%

Wil je dat onze experten dit sorteren
Canva

De Nationale Bank heeft de marktrente voor creditintresten op de rekening-courant voor kalenderjaar 2024 opgetrokken naar 8,02%. Dit is een stijging van 2,32% ten opzichte van het tarief van vorig jaar.

Als je als bedrijfsleider of aandeelhouder geld ter beschikking stelt aan je vennootschap, kan de vennootschap je hiervoor intresten toekennen. Deze zogenaamde creditinteresten zijn voor de vennootschap slechts aftrekbaar in de mate dat de gehanteerde rente de marktrente niet overschrijdt en het ontleende bedrag niet hoger uitvalt dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestorte kapitaal op het einde van het boekjaar. Het fiscaal gestort kapitaal is daarbij het absolute minimum. De vennootschap moet wel nog 30% roerende voorheffing inhouden op die creditintresten toegekend aan de bedrijfsleider of aandeelhouder. Ook als een vennootschap een lening voor onbepaalde termijn toekent aan een andere vennootschap, geldt de wettelijk bepaalde marktrente van 8,02% als maximum.

Bij een te hoog aangerekende intrestvoet of bij een te hoog leningsbedrag loopt de vennootschap het risico dat deze interest deels geherkwalificeerd zal worden in een (niet-aftrekbaar) dividend. Dit is fiscaal nadelig aangezien dividenden niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap.

Meer weten?

Contacteer ons.

Op de hoogte blijven?