Kostenforfait thuiswerk : RSZ en fiscus zitten eens op dezelfde lijn

RSZ aanvaardt kostenforfait telewerk
Begin dit jaar bepaalde een fiscale circulaire dat werkgevers die een vergoeding toekennen aan werknemers die in het kader van telewerk gebruik maken van hun eigen computer en/of internetaansluiting, dit belastingvrij kunnen doen tot een (forfaitair) bedrag van 40 euro. De RSZ heeft nu laten weten dat deze bedragen ook vrijgesteld kunnen worden van socialezekerheidsbijdragen en dat ze onder bepaalde voorwaarden gecombineerd kunnen worden met andere vergoedingen in het kader van telewerk.

Vergoeding vrij van RSZ
Het belastingvrije kostenforfait dat de werkgever aan een telewerker mag toekennen, bedraagt 20 euro per maand voor het gebruik van de eigen computer en 20 euro per maand voor het gebruik van de eigen internetaansluiting in het kader van het telewerk (40 euro per maand in totaal). De RSZ aanvaardt dat deze forfaitaire bedragen ook vrij van socialezekerheidsbijdragen mogen worden toegekend, voor zover aan alle voorwaarden bepaald in de fiscale circulaire voldaan is.
Bedraagt de vergoeding meer dan de toegestane maximumbedragen, dan wordt enkel het gedeelte dat het maximumbedrag overschrijdt, aan bijdragen onderworpen.
Combinatie met vergoeding voor bureaukosten of telewerkforfait
De werkgever kan aan zijn werknemer die aan thuiswerk doet, ofwel een RSZ-vrije vergoeding voor telewerk toekennen die gelijk is aan 10% van zijn brutoloon (geproratiseerd indien er deeltijds thuisgewerkt wordt) ofwel een bureauvergoeding waarvan het RSZ-vrije bedrag momenteel 117,27 euro bedraagt. Deze vergoedingen worden geacht de kosten te dekken die het thuiswerk voor de werknemer met zich meebrengt (elektriciteit, verwarming, kleine bureaukosten,…).
De RSZ aanvaardt dat deze vergoedingen gecumuleerd kunnen worden met de bovenvermelde forfaits van 20 euro.

Voorwaarden

De bureauvergoeding of de vergoeding van 10% van het brutoloon kunnen met het forfait van 20 euro voor het gebruik van de eigen computer gecumuleerd worden op voorwaarde dat de werkgever deze kost niet op een andere manier terugbetaalt (bijvoorbeeld door de werknemer te vergoeden voor de aankoop van zijn computer).
Ze kunnen met het forfait van 20 euro voor het gebruik van de eigen internetaansluiting gecumuleerd worden indien de werkgever aantoont dat de internetkost:
- te zijnen laste is;
- werkelijk wordt gemaakt;
- en niet reeds in de bureauvergoeding of de 10%-vergoeding begrepen is.

Website RSZ met aanvaarde kostenvergoedingen:
https://www.socialsecurity.be/employer/instruction...

Op de hoogte blijven?