Is uw vennootschap al ingeschreven in het UBO-register?

Gegevens van de uiteindelijke begunstigden moeten eind september geregistreerd zijn

De Europese Unie heeft de lidstaten opgelegd om een register in het leven te roepen dat toelaat om in een handomdraai na te gaan wie de begunstigen zijn van een vennootschap, vzw of vereniging. Tegen eind september moeten de gegevens van de UBO’s (Ulimate Beneficial Owners) geregistreerd zijn.

Van elke uiteindelijke begunstigde moet de naam, de voornaam, de geboortedatum, de nationaliteit, het land van verblijf, het volledige verblijfsadres en het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden doorgeven. Tot slot moet ook de begindatum genoteerd worden waarop de UBO begunstigde is geworden, samen met de aard en de omvang van het belang.

Na de eerste registratie moeten de gegevens up to date gehouden worden. Een nieuwe situatie moet binnen de maand geregistreerd worden in het UBO-register. Dat kan via het MyMinFinPro-Portaal.

Dit zijn volgens de website van de FOD Financiën de uiteindelijke begunstigden van:

Vennootschappen:
 • De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;
 • Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. Raadpleeg de veel gestelde vragen op onze website voor meer informatie over de identificatie van indirecte uiteindelijke begunstigden (zie punt 5.3).
 • De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. Aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 • De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn (bv. De genomen stappen om de eerste twee categorieën te identificeren, resulterend uit uitgevoerd onderzoek).

Vzw’s en stichtingen:

 • de leden van de raad van bestuur;
 • de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 • de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 • de stichters van een stichting;
 • de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 • elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:
 • de oprichter;
 • de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
 • de eventuele protector;
 • de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
 • elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

Organisaties die eind september niet geregistreerd zijn, riskeren een boete van 400 tot 40.000 euro. Bestuurders, leden van het directiecomité of personen met de effectieve leiding kunnen eveneens beboet worden voor een bedrag van 250 tot 50.000 euro.

Bel ons gerust voor meer informatie en advies.

Op de hoogte blijven?