Input informatie in UBO-register : tijd tot 31 maart 2019

Het UBO-register ( register voor ‘Ultimate BeneficialOwners’) dient alle toereikende, accurate en actuele informatie te bevatten over de uiteindelijke begunstigden van in België opgerichte vennootschappen, trusts, stichtingen, (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en juridische entiteiten.
Onder UBO wordt verstaan: ‘de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap’.
De identificatie gebeurt op de volgende manier:
  1. Natuurlijke personen die een ‘toereikend percentage van de stemrechten houden’, waarbij het (on)rechtstreeks in handen hebben van meer dan 25 procent van de stemrechten geldt als een indicatie van een toereikend percentage. Bij een onrechtstreekse band moeten ook de tussenstappen geïdentificeerd worden.
  2. Natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen, zoals via stemafspraken, al dan niet opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.
  3. Natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien er via de twee bovenstaande methodes geen UBO aan te duiden blijkt.

Meer bepaald zal dit de naam, het rijksregisternummer en identiteit van de persoon zijn en het belang dat hij heeft.
Bij vennootschappen, stichtingen en (internationale) verenigingen rust deze informatieplicht bij de bestuurders. Bij de fiducieën of gelijkaardige entiteiten bij de trustees of fiduciebeheerders.
Iedere wijziging dient binnen de maand gemeld te worden en ten minste jaarlijkse geüpdatet worden.
Indien de informatie niet aan het UBO-register wordt overgemaakt, kunnen er administratieve boetes worden opgelegd van 250 tot 50.000 euro.
De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden. De verantwoordelijkheid rust op het bestuursorgaan. Een gevolmachtigde kan dit ook doen.
Procedure: Myminfin – toepassingen – Ubo (inloggen op naam van de onderneming)
U kan de inwerkingtreding al voorbereiden door:
  1. te zorgen voor een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform MyMinFin in naam van uw organisatie kan invullen;
  2. te bepalen tot welke categorie uit de bovenstaande rubriek 2 uw uiteindelijke begunstigde behoort;
  3. te beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen;
  4. te beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is – kopij aandelenregister
  5. te zorgen voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

Indien u wenst kan u binnenkomen met uw identiteitskaart en pincode en helpen we u met deze formaliteit. Graag een afspraak hiervoor.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u steeds contact opnemen met anne@buro-lauwers.be of louise@buro-lauwers.be

Op de hoogte blijven?