Innovatieaftrek ter vervanging van de oude octrooi inkomsten

De aftrek octrooi-inkomsten dooft sinds 1 juli 2016 langzaam uit. In de plaats komt een nieuw regime voor de aftrek voor innovatie-inkomsten.
Belgische vennootschappen of Belgische vaste inrichtingen kunnen 85% uit kwalificerende netto intellectuele eigendomsrechten in mindering brengen van de belastbare grondslag, waarbij rekening gehouden dient te worden met de Nexus formule, ongeacht het land waar het product, dienst of werkwijze bescherming geniet.
Innovatieaftrek: netto IE-inkomsten x 85% x Nexus breuk
Wat wordt verstaan onder intellectuele eigendomsrechten ?
  • -Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten
  • -Kwekersrechten
  • -Weesgeneesmiddelen
  • -Na 30 juni 2016 van overheidswege toegekende data- of markt exclusiviteit
  • -Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s die voortvloeien uit O&O projecten of programma’s (bindend advies via Belspo), zowel extern als intern, en dat nog geen inkomsten heeft voortgebracht vóór 1 juli 2016.
Het volstaat dat een vennootschap over enig recht beschikt voor het gebruik van de intellectuele eigendom. De bijdrage die geleverd wordt aan het gezamenlijk ontwikkelen van een intellectuele eigendom geeft de vennootschap in kwestie recht om aanspraak te maken op de aftrek voor innovatie-inkomsten.

Op de hoogte blijven?