Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden

Wetgeving: art 30bis RSZ-wet en art 400 e.v. WIB 1992

Er bestaat een hoofdelijke aansprakelijkheid en een inhoudingsverplichting voor de opdrachtgever wanneer er fiscale en/of sociale schulden bestaan in hoofde van de aannemer op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.
Fiscaal: hoofdelijke aansprakelijkheid van 35% van de totale prijs van de werken
Sociaal: hoofdelijke aansprakelijkheid van 100% van de totale prijs van de werken

Om deze hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden dient de opdrachtgever inhoudingen te verrichten, wanneer zijn aannemer op het ogenblik van de betaling van de fiscale of sociale schulden heeft.
  • Inhouding van 15 % van het te betalen bedrag voor fiscale schulden
  • Inhouding van 35% van het te betalen bedrag voor sociale schulden

Als het bedrag van de factuur groter is dan 7.142 euro dan moet u aan uw medecontractant een attest vragen met het bedrag van zijn schuld. Indien de schuld kleiner is dan de in principe uit te voeren inhouding, dan moet de storting beperkt worden tot het bedrag van de schuld. Als de schuld groter is, dan moet de inhouding van 15% en/of 35% op het te betalen bedrag ingehouden worden.

Sectoren: bouw en bewakingssector

Volgens een persbericht zou de regeling in de komende maanden ook van toepassing moeten worden voor de vlees- en de transportsector.

Te raadplegen website:
hetzij via www.myminfin.be > zonder authentificatie > E-services > Attesten > Inhoudingsplicht;

of via de databank van de RSZ via https://www.socialsecurity.be > online diensten voor de onderneming > Artikel 30bis – Inhoudingsplicht.

De toegang gebeurt aan de hand van het ondernemingsnummer. De databank bevat alleen ondernemingen die onder de wetgeving vallen. Als bewijs van uw consultatie kan u een afdruk van het attest maken.

Voor bijkomende inlichtingen:
info@buro-lauwers.be
Tel: 055.20.77.52 – 056.22.40.86

Op de hoogte blijven?