Het betalingsbevel, middel om onbetwiste schuldvorderingen vlugger te innen?

Sinds 2 juli 2016 kan u elke onbetwiste schuld in een B2B-relatie rechtstreeks innen via een gerechtsdeurwaarder, zonder eerst naar de rechter te gaan.

Elke onbetwiste schuld ?
Niet ten aanzien elke schuldenaar:
 • Niet t.a.v. publieke overheden
 • Niet t.a.v. schuldenaars die niet zijn ingeschreven in het KBO
 • Niet in het kader van samenloop, zoals faillissement, WCO…

Niet elke soort schuld:
 • - Enkel schulden uit hoofde van de activiteit van de onderneming;
 • Alleen contractuele schulden.
 • Schuldvordering mag niet betwist worden.
 • Elke schuld die een geldsom tot voorwerp heeft, ongeacht het bedrag.
 • De bijkomende wettelijke verhoging, invorderingskosten en desgevallend intresten en schadebeding zijn wel beperkt tot 10% van de hoofdsom.

Verloop van de procedure.
De procedure wordt ingeleid via een advocaat die moet nagaan of de schuld wel degelijk onbetwist is en daarna een gerechtsdeurwaarder inschakelt.
De gerechtsdeurwaarder zal de schuldenaar een ‘aanmaning tot betaling’ betekenen.
Vanaf dit moment heeft de schuldenaar één maand de tijd voor volgende 4 mogelijkheden:
1.Schuldenaar betaalt binnen de maand.
2.Schuldenaar reageert niet:
 • Deurwaarder stel PV van niet-betwisting op na een wachttermijn van 30 dagen + wachttermijn van 8 dagen.
 • Deurwaarder stuurt dit PV naar Beheers- en Toezichtcomité en vraagt een formulier van tenuitvoerlegging.
 • Op basis van dit formulier kan de deurwaarder uitvoeren.
3.Schuldenaar vraagt een afbetalingsplan:
 • Bij akkoord wordt de procedure geschorst
 • Bij weigering: PV van niet-betwisting wordt opgesteld en formulier van tenuitvoerlegging wordt aangevraagd.
4.Schuldenaar betwist de schuld:
Formulier van betwisting dient gemotiveerd ingevuld te worden en binnen de maand tegen ontvangstbewijs aan de deurwaarder bezorgd. In dit geval stopt de procedure en kan de schuldeiser de schuld enkel nog via de gewone rechtbank innen.
Voordelen:
 • Sneller: geen dagvaarding meer, niet wachten op inleidingszitting en op uitvoerbare titel
 • Goedkoper voor schuldeiser: geen rolrechten en dagvaardingskosten meer te betalen
 • Goedkoper voor schuldenaar: verhogingen zijn beperkt tot 10% van de hoofdsom, minder gerechtskosten en geen registratierechten (3%)

Op de hoogte blijven?