Hervorming vennootschapsbelasting gebeurt in 2 fasen : zomerakkoord 2017

Eerste fase : 2018

 • 1.Tarieven in de vennootschapsbelasting (2018 - 2020)

Nieuw basistarief29%25%
Nieuw verlaag tarief voor KMO (voor deel belastbare winst < 100.000 €) 20%20%
Nieuwe crisisbijdrage2%0%

Verlaagd tarief voor KMO:
 • - Uitbreiding van de KMO definitie
 • - 13% dividendregel wordt verlaten
 • - Kmo’s met winst > 100.000 € genieten van het tarief van 20% voor het eerste stuk van 100.000 €
 • 2.Verhoging investeringsaftrek van 8% naar 20% voor het jaar 2018 en 2019
 • 3.Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek wordt uitgebreid (bachelor diploma)
 • 4.Eenmanszaken
 • a.Aftrekbaarheid van autokosten op basis van Co2-uitstoot iplv 75% regel.
 • b.Belasting op stopzettingsmeerwaarden daalt.
 • c.Investeringsaftrek gaat van 8% naar 20%.
 • 5.Notionele intrestaftrek wordt verder beperkt : toegekend op basis van aangroei van het eigen vermogen uitgesmeerd over 5 jaar.
 • 6.Verhoging van de minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 36.000 € naar 45.000 € met bijzondere aanslag van 10% indien geen of te weinig bedrijfsbezoldiging werd betaald.
 • 7.Kapitaalsverminderingen worden aan roerende voorheffing (30%) onderworpen in verhouding van het aandeel van de nog aanwezige belaste reserves in het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves. Aan de vastklikoperatie wordt niet geraakt.
 • 8.Geen fiscale aftrekken meer op belastingsupplementen die worden gevestigd n.a.v. een fiscale controle.
 • 9.Om de vrijstelling van meerwaarden op aandelen te genieten dient het te gaan om een participatie van minstens 10% of een aanschaffingswaarde van minstens 2.500.000 €
 • 10.Inschakelingsbedrijven: beperking van de algemene winstvrijstelling.
 • 11.Niet tijdig voorafbetalen wordt een pak duurder: basistarief stijgt van 1% naar 3%.
 • 12.Vooruitbetaalde kosten: enkel nog aftrekbaar in het jaar waarop ze betrekking hebben.
 • 13.Voorzieningen voor risico’s en kosten enkel vrijstelbaar indien de kosten voortvloeien uit een op balansdatum bestaande verplichting.
 • 14.Herbeleggingsmeerwaarden: wanneer deze niet worden herbelegd of worden teruggenomen zullen deze belast worden tegen het tarief van toepassing op het ogenblik dat de meerwaarde werd verwezenlijkt.

Tweede fase : 2020

 • 1.Fiscale consolidatie : consolidatie van winsten en verliezen binnen de groep
 • 2.Beperking aftrekbaarheid van intresten op vreemd vermogen
 • 3.Invoering van de mogelijkheid om vrijgestelde reserves tegen een tarief van 15%/10% om te zetten in belaste reserves
 • 4.Verduidelijking van het criterium van marktrente
 • 5.Opheffing degressief afschrijvingsstelsel
 • 6.Pro rata afschrijvingen ook voor KMO’s
 • 7.Aftrekbeperkingen van bijzondere uitgaven:
 • a.Niet aftrekbare boetes en belastingen
 • b.Geheime commissielonen
 • c.Hervorming autokosten
 • d.Maximum 100% aftrekbaarheid voor elektrische auto’s
 • 8.Afschaffing van de vrijstelling voor aanvullend personeel, stagiaires, meerwaarden huisvestingskrediet, meerwaarde bedrijfsvoertuigen of gemeenschappelijk vervoer.
Enig voorbehoud: dit zijn wetsvoorstellen en dus nog geen wetgeving. Bepaalde zaken kunnen nog wijzigen. Voor meer info, contacteer uw dossierbeheerder.

Op de hoogte blijven?