Geregistreerd Kassasysteem

GEREGISTREERD KASSASYSTEEM
Voor wie bedoeld?
De geregistreerde kassa wordt verplicht voor elke inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en voor de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht.

Wanneer verricht een belastingplichtige regelmatig restaurant- of cateringdiensten?
Om dit te wetenmoeten we achterhalen of de omzet uit restaurant- of cateringdiensten 10% of meer bedraagt ten opzichte van de totale omzet gerealiseerd uit horeca-activiteiten.
We dienen m.a.w. de volgende formule toe te passen op het referentiejaar 2014:

Omzet uit restaurant- en cateringdienstenx100
Totale omzet uit horeca- activiteiten

We noemen deze formule ook wel de 10%-regel.
Let wel: de bedragen in de bovenstaande formule zijn telkens exclusief BTW.

De teller van de breuk omvat dus de totale omzet van restaurant-en cateringdiensten. Het verschaffen van dranken bij de maaltijd en de verkoop van meeneemmaaltijden horen hierin echter niet thuis!
We mogen immers niet uit het oog verliezen dat het hier gaat om restaurant- en cateringDIENSTEN en dus niet om de levering van voeding!

In de noemer van de breuk plaatsen we de totale omzet uit horeca-activiteiten. Hier vinden we dus het totaal van ALLE maaltijden en dranken, alsook alle andere activiteiten die gerelateerd zijn aan de horeca-activiteit (bijv. verhuur van een feestzaal).

Wat zijn de gevolgen van het bereiken van de drempel van 10%?
Van zodra de belastingplichtige de drempel van 10% bereikt, moet deze verplicht kastickets uitreiken met een geregistreerd kassasysteem en dit ongeacht de aard van de handeling.
Zo zal een café-uitbater die onderhevig is aan de 10%-regel, ook voor de verkoop van een drankje zonder het verbruik van een maaltijd, verplicht zijn om een dergelijk kasticket uit te reiken.
Handelingen diebuiten de horecasfeer liggen zijn hier echter niet van toepassing. Zo dient bijvoorbeeld de verkoop van een bedrijfsvoertuig niet opgenomen te worden in de formule.

Daarnaast dient men ook een kasticket uit te reiken ongeacht de hoedanigheid van de klant.
Dit houdt in dat vanaf de inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem men niet langer een factuur zal kunnen uitreiken ter vervanging van een kasticket. Maar omgekeerd geldt echter ook: indien de klant een belastingplichtige of niet-belastingplichtige rechtspersoon is, dan kan het uitreiken van een kasticket de verplichte factuur niet vervangen!

Het kasticket dient in principe uitgereikt te worden bij de voltooiing van de dienst of de levering van de goederen.Voor cateringdiensten is dit praktisch echter niet altijd mogelijk en wordt dan ook een afwijkende regeling voorzien.
In de praktijk zal het er op neerkomen dat men het evenement op voorhand zal moeten registreren in het kassasysteem volgens de waarde van de offerte, de bestelbon of op basis van een schatting.
Na het evenement dient men als eerstvolgende handeling eventuele correcties te registreren op het kassasysteem. Beide kastickets dienen te worden uitgereikt aan de klant, eventueel samen met de factuur, en dit uiterlijk op de 15de dag van de maand die volgt op deze waarin de cateringdienst plaatsvond.

Wat als men na enige tijd niet meer valt onder de 10% regel ?
Dan blijft het geregistreerd kassasysteem van toepassing. Het is pas indien men volledig en definitief stopt met de restaurant- en cateringdiensten dat me niet langer verplicht is om kastickets uit reiken met het geregistreerd kassasysteem.

Hoe de administratie op de hoogte brengen dat men valt onder de 10% regel ?
De verplichte registratie is voorzien vanaf 01/01/2015 en dient uiterlijk te gebeuren voor 28/02/2015. Deze registratie kan gebeuren via www.geregistreerdkassasysteem.be.
Hier kan de belastingplichtige inloggen met zijn of haaridentiteitskaart en zich registreren.
Na de registratie krijgt de belastingplichtige bericht van de administratie wanneer het geregistreerd kassasysteem uiterlijk in dienst dient genomen te worden.
Door de invoering van deze kassa vervallen de oude types vergunningen op 31/12/2014, nl. Aanschr. Nr 6 27/04/1999 en ET 103.592. Deze laatste zal echter behouden blijven voor enkele uitzonderingen.
De vergunning blijft dooreen administratieve tolerantie echter wel van kracht voor de belastingplichtige tot en met de uiterste datum waarophet geregistreerd kassasysteem in gebruik moet genomen worden.

Wat als men niet onder de 10% regel valt ?
Als men niet onder de 10% regel valt, dan moet men een rekening of ontvangstbewijs uitreiken voor het verschaffen van maaltijden en bijhorende dranken. Dus niet voor alle horecahandelingen en dit in tegenstelling tot bij het gebruik van het geregistreerd kassasysteem.
Dit ontvangstbewijs mag eventueel wel vervangen worden door een factuur.
Deze rekeningen of ontvangstbewijzen moeten besteld worden bij een erkende drukker en moeten ook genoteerd worden in een dagboek der ontvangsten.
Indien men na enige tijd zou merken dat men toch onderhevig is aan de 10% regel, dan moet men zich uiterlijk 2 maanden na het verstrijken van de referentieperiode registreren voor het gebruik van de kassa. Uiterlijk 3 maanden na deze referentieperiode zal men het systeem in gebruik dienen te nemen.

Bijzondere reglementering: lichte maaltijden en frituuruitbaters, forfaitaire belastingplichtigen en kleine ondernemingen

Lichte maaltijden en frituuruitbaters
De verstrekkers van lichte maaltijden, zoals een spaghetti, croque monsieur e.d., enfrituuruitbaters zullen niet langer kunnen genieten van de voorheen bestaande tolerantiemaatregel dat ze geen ontvangstbewijs dienden uit te reiken.
Ook voor hen zal dus de 10% regel moeten worden berekend en zal dus al dan niet een geregistreerd kassasysteem moeten geïnstalleerd worden. Zij zullen in afwachting van de ingebruikname reeds een verantwoordingsstuk dienen uit te reiken. Dit kan een gewoon kasticket zijn of een rekening/ontvangstbewijs (administratieve tolerantie).

Vallen ze echter niet onder de 10% regel, dan zullen ze vanaf 01/01/2015 een ontvangstbewijs moeten uitreiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten.

Forfaitaire belastingplichtigen
Ook voor deze laatste categorie dienen we de 10%-regel toe te passen om te bepalen of ze tickets zullen moeten uitreiken met het geregistreerd kassasysteem.
Degenen die de 10% niet bereiken dienen vanaf 01/01/2015 ontvangstbewijzen uit te reiken voor verschafte restaurant- en cateringdiensten.
De groep die de 10% regel wel overschrijdt moet een geregistreerd kassasysteem installeren en kan genieten van dezelfde administratieve tolerantie als hierboven beschreven.
Voorlopig kunnen de forfaitaire belastingplichtigen wel nog gebruik maken van de forfaitaire regeling voor de BTW gedurende het kalenderjaar 2015 en dit in afwachting van verder nieuws van de FOD Financiën.


Kleine ondernemingen
Ook zij dienen de 10% regel toe te passen. Indien men hier de 10% regel overschrijdt, dan dient men gebruik te maken van het geregistreerd kassasysteem en kan men bovendien niet langer genieten van de vrijstellingsregeling vanaf het moment dat het kassasysteem in gebruik wordt genomen. In de periode tussen de registratie en de installatie dienen zij reeds een verantwoordingsstuk ui te reiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten. (zie ook administratieve tolerantie hierboven betreffende kasticket/ontvangstbewijs/rekening)

Degenen die 10% niet bereiken, zijn vanaf 01/01/15 verplicht om een rekening of ontvangstbewijs uit te reiken.

Op de hoogte blijven?