Digitale investeringen krijgen fiscaal voordeel, ook investeringen in betaalterminals, e-facturatie, witte kassa en webshop komen in aanmerking.

Wat?
Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. (art. 69, § 1 , lid 1, 2° , f WIB92) Koninklijk besluit dd. 02.12.2015 (BS 08.12.2015)
Voor wie ?
Voor KMO’s en natuurlijke personen.
Fiscaal voordeel ?
Verhoogde investeringsaftrek: 13,5% iplv 3% van het geïnvesteerde bedrag mag van de belastbare winst worden afgetrokken.
Inwerkingtreding ?
Met ingang van aanslagjaar 2016 (investeringen gedaan in de loop van 2015 kunnen al in aanmerking worden genomen)
Welke investeringen komen in aanmerking?
Vaste activa die over minstens 3 jaar worden afgeschreven.
Op de factuur van de leverancier moeten de technische criteria opgenomen worden.

A. Met betrekking tot digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen
1° investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken
2° investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering [Volgens het ontwerp van Verslag aan de Koning moet onder de woorden 'elektronische facturatie, handtekening, archivering' worden verstaan: 'de verzending, de ontvangst, de boekhoudkundige verwerking en de verwerking van de elektronische factuur'.]

B. Met betrekking tot investeringen in systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT)

1° investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties
2° investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT
3° investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken

C. Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT

1° de kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt A, 1° tot B, 3°, en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven
2° investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in punten A, 1° tot C, 1° beoogde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma's

Op de hoogte blijven?