De sociale bijdrage van de zelfstandige zal vanaf 2015 berekend worden op het inkomen van het lopende jaar

De sociale bijdrage van de zelfstandige zal vanaf 2015 berekend worden op het inkomen van het lopende jaar
Gevolg
Aangezien het definitieve fiscale inkomen van het lopendejaar pas na 2 jaar bekend is, zal er eerst een voorlopige bijdrage worden aangerekend. Na kennisname van het definitieve inkomen volgt er steeds een herziening of regularisatie van deze voorlopige bijdrage (jaarlijks!).
Vb. 2015 op 2015 maarregularisatie van 2015 in 2017.
Praktisch
In het lopende jaar zal de sociale kas de zelfstandige een voorstel van voorlopige bijdrage doen.
Dit ‘voorstel’ is weliswaar verplicht en opvorderbaar!
Deze voorlopige bijdrage zal gebaseerd zijn op het nettobelastbaar inkomen van 3 jaar voordien zoals gekend op 1 januari van hetbijdragejaar.
Vb. 2015: het voorstel vande voorlopige bijdrage voor 2015 zal gebaseerd zijn op het inkomen van 2012zoals gekend op 1 januari 2015.
Reactie van de zelfstandige: 3 mogelijkheden
1. Het voorstel van voorlopige bijdrage aanvaarden en dusde sociale bijdrage betalen.
2. De voorgestelde voorlopige bijdrage laten verhogen,rekening houdend met een geschat inkomen van het lopende jaar;
Vb. de voorlopige bijdragevan 2015 wordt berekend op een inkomen van 15 000 euro uit 2012. Maar als dezelfstandige verwacht dat zijn
inkomen in 2015, 20 000 euro zal bedragen, kan hij zijn bijdrage laten verhogen, rekening houdend met dit geraamd hoger inkomen.
3. De voorgestelde voorlopige bijdrage laten verlagen:
• hetzij naar de minimumbijdrage(729,46 euro in 2014) als het vermoedelijk inkomen lager zal zijn dan de minimumdrempel (12 870,43 euro in 2014);
Vb. voorlopige bijdrage in2015 wordt berekend op 18 000 euro van 2012 maar het vermoedelijk inkomen van 2015 bedraagt 11 500 euro.
De zelfstandige kan een verlaging vragen naar de minimum-bijdrage (referentie inkomen 12 870,43 euro(2014)).
• hetzij naar het dubbele van de minimumbijdrage (1 458,92 euro in 2014) als het vermoedelijk inkomen lager zal zijn dan het dubbele van de minimumdrempel (25 740,86 euro in 2014) maar hoger dan minimumdrempel;
Vb. Voorlopige bijdrage in2015 wordt berekend op 30 000 euro van 2012 maar het vermoedelijk inkomen van2015 bedraagt 17 500 euro. De zelfstandige kan een verlaging vragen naar 2x deminimumdrempel (referentie inkomen 25 740,86 euro)
• een verlaging van devoorlopige bijdrage zal slechts kunnen op basis van objectieve elementen en metde nodige motivering.
Regularisatie
Van zodra de overheid het definitieve inkomen aan het sociaal verzekeringsfonds meldt, volgt de regularisatie. Er is geen bonus voorzienvoor zelfstandigen die teveel betaalden. Een verhoging wordt aangerekend aan dezelfstandigen die te weinig betaalden maar enkel in het geval van (onterechte)verlaagde bijdrage.
Belangrijke aandachtspunten
1. Beginactiviteit: enkelnog voor starters (geen zelfstandige activiteit in vorig kwartaal).
2. Omschakeling van hoofdberoep naarbijberoep: de voorgestelde bijdrage loopt gewoonverder…verlaging aanvragen dus.
3. Ieder jaarinkomen telt, ongeacht decategorie: hoofd- en bijberoep in hetzelfde jaarbetekent regularisatie op het inkomen van het volledig jaar!
Vb. 2010 start hoofdberoep,2015/1+2 hoofdberoep met inkomen 25 000 euro , 2015/3+4 bijberoep met inkomen 1000 euro... voorlopige bijdrage in 2015 op 2012 (eventueel verlaging) maar regularisatie van de 4 kwartalen van 2015 op het inkomen van 2015 = 26 000euro!
4. Onvolledig kalenderjaar bij start ofstopzetting: de bijdrage wordt berekend op het vollediginkomen, omgezet op jaarbasis.
Vb. Zelfstandig van 2015/1tot 2015/3, inkomen 2015/1-3= 30 000 euro. 3 kwartalen op 30 000 euro x 4/3 =40 000 euro (3X 2 112,53 euro cijfer 2014)).
5. Stopzetting: nastopzetting blijft regularisatie mogelijk, ook bij ziekte en pensioen. Bij pensioen kan men wel vragen om geen regularisaties meer te krijgen na pensionering.
6. Stopzettingsmeerwaarden: deze kunnen uit de berekening gehaald worden in het jaar van de stopzetting ofpensionering of in het jaar voorafgaand aan de stopzetting of pensionering

Op de hoogte blijven?