Registratieplicht voor werkende vennoten en zelfstandige helpers in de schoonmaak- en bouwsector

Vanaf 1 juli 2024 treedt een nieuwe registratieplicht in werking voor vennootschappen en zelfstandigen in de bouw- en schoonmaaksector. De maatregel vereist dat alle werkende vennoten en zelfstandige helpers geregistreerd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het moet de transparantie verhogen en sociale fraude bestrijden.

De nieuwe wetgeving stelt dat elke vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners, en die actief is in de bouw- of schoonmaaksector, haar werkende vennoten moet inschrijven in de KBO. Dit geldt ook voor zelfstandige eenmanszaken die beroep doen op helpers. De registratieplicht houdt in dat identificatiegegevens zoals naam, voornaam, rijksregisternummer of bis-nummer, en de begin- en einddatum van de activiteit van de werkende vennoten en helpers vastgelegd moeten worden.

Uitzonderingen

De aangifte van de gegevens moet gebeuren voor de start van de activiteiten van de nieuwe werkende vennoot of helper, en de einddatum moet binnen 15 dagen na beëindiging worden meegedeeld.

De registratieplicht geldt niet voor stille vennoten, vennoten die op loontrekkende basis werken, mandatarissen zonder operationele activiteiten, meewerkende echtgenoten, toevallige helpers en student-helpers onder bepaalde voorwaarden.

Zware sancties bij niet-naleving

Sancties voor het niet naleven van de registratieplicht variëren van geldboetes tussen 500 en 4.000 euro. Bovendien kunnen bestuurders of zaakvoerders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Het is dus van groot belang dat vennootschappen en zelfstandigen zich tijdig informeren en de nodige stappen ondernemen om aan deze nieuwe verplichting te voldoen.

De registraties van werkende vennoten en helpers voer je vanaf 1 juli 2024 online in via My Enterprise. Info over de werking van My Enterprise vind je op de site van de FOD Economie.


Op de hoogte blijven?