Buitenlandse rekening aangeven én melden aan CAP

Buitenlandse rekening aangeven én melden aan CAP
In de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 moet u een vakje aankruisen indien u een buitenlandse rekening heeft. U moet ook aankruisen dat u die gegevens gemeld heeft aan het CAP.
Buitenlandse rekening in de aangifte
In de aangifte personenbelasting moet u laten weten of u, uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een van uw minderjarige kinderen een rekening aanhoudt in het buitenland (art. 307, §1, lid 2 WIB92). Desgevallend kruist u ‘ja’ aan in vak XIV (code 1075-89).
Daarnaast moet u bevestigen aan de fiscus dat u met betrekking tot die buitenlandse rekeningen ook de nodige gegevens aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) doorgespeeld heeft (KB 03.04.2015, BS 13.04.2015).
Melden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP)
Welke rekeningen melden?
U moet iedere rekening van elke aard gehouden bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling opgeven. Het gaat dus niet enkel over een bankrekening of spaarrekening, maar ook als u bv. een effectenrekening heeft bij een bank in het buitenland zal u dat moeten melden (art. 307,§1, 2de lid WIB92). Daarbij moet u een volgnummer geven aan de rekeningen, het rekeningnummer opgeven, de naam van de bankinstelling, het land...
Een paypal rekening (= rekening die bij de bank naar Luxemburgs recht Paypal geopend) hoeft enkel aan het CAP gemeld te worden wanneer tegoeden daadwerkelijk op deze rekeningen worden bewaard voor rekening van de belastingplichtige voor een langere tijdspanne dan hetgeen strikt noodzakelijk is vanuit een technisch oogpunt voor de uitvoering van het geldtransfer van of naar België. Indien u de paypal rekening uitsluitend gebruikt voor de betaling van via internet gesloten transacties die géén beroepsactiviteit betreffen, dan hoeft u ze niet te melden.
Tegen wanneer melden?
U moet uw melding aan het CAP uiterlijk gedaan hebben op het ogenblik dat de aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 indient.
Hoe melden?
Dat kan zowel op papier als elektronisch. Voor een melding op papier moet u een specifiek formulier gebruiken, terug te vinden op de website van het Centraal aanspreekpunt (http://www.cappcc.be). Voor die melding kunt u ook volmacht geven aan uw boekhouder als u dat zelf niet ziet zitten om dat te doen.
Voor welke jaren?
In eerste instantie moet u alle buitenlandse rekeningen die u op enig ogenblik tijdens 2014 had, melden. Voor rekeningen tijdens de inkomstenjaren 2011 tot en met 2013, die u in uw aangifte gemeld heeft, zal u binnenkort een ‘uitnodiging’ krijgen van de FOD Financiën. U heeft dan twee maanden de tijd, te rekenen vanaf de derde dag van die brief, om voor die jaren ook de nodige meldingen te doen bij het CAP. Wilt u dat echter al tezamen doen met uw melding voor het inkomstenjaar 2014, dan kan dat ook. Op die manier vermijdt u om verschillende keren dat specifiek formulier te moeten invullen.

Op de hoogte blijven?